“Europe” and “Australia/Asia” are both under PAL/SECAM.

“Châu Âu” và “Úc / Châu Á” đều dưới dạng PAL / SECAM.

WikiMatrix

In Australia, thousands of school students were inspired by Thunberg to strike on Fridays, ignoring Prime Minister Scott Morrison’s call for “more learning in schools and less activism”.

Úc, hàng ngàn học sinh đã được Thunberg truyền cảm hứng để biểu tình vào thứ Sáu, phớt lờ những bình luận của Thủ tướng Scott Morrison về “học nhiều hơn ở trường và ít hoạt động hơn”.

WikiMatrix

After settlement, the major form of transport in South Australia was ocean transport.

Sau khi lập khu định cư, loại hình giao thông chính của Nam Úc là hàng hải.

WikiMatrix

Bunnings Warehouse followed in 1995 and Mitre 10 Australia adopted the model with the “Mitre 10 Mega” stores first opening at Beenleigh, Queensland in 2004.

Kho Bunnings tiếp theo vào năm 1995 và Mitre 10 Australia đã áp dụng mô hình này với các cửa hàng “Mitre 10 Mega” lần đầu tiên mở tại Beenleigh, Queensland năm 2004.

WikiMatrix

“The Vietnamese government loses nothing by letting these people go, and Australia should press Vietnam to do so.”

“Chính quyền Việt Nam chẳng mất gì khi miễn tố những người này, và phía Úc nên gây sức ép để Việt Nam làm như vậy.”

hrw.org

Spiders in this family are commonly known as sheet weavers (from the shape of their webs), or money spiders (in the United Kingdom, Ireland, Australia, New Zealand, and in Portugal, from the superstition that if such a spider is seen running on you, it has come to spin you new clothes, meaning financial good fortune).

Các loài nhện trong họ này trong tiếng Anh được gọi là “nhện dệt tấm” (từ hình dạng của lưới của họ), hoặc một số nước châu Âu gọi là nhện tiền (ở Vương quốc Anh, Ireland và Bồ Đào Nha, từ mê tín dị đoan rằng nếu như nhện này sa vào người, nó đã đến quay quần áo mới, có nghĩa là may mắn tài chính).

WikiMatrix

She rescued survivors when Lexington was lost, part of the price for preserving the vital lines of communication to Australia and New Zealand and stopping further Japanese expansion southward.

Nó đã vớt những người sống sót của chiếc Lexington khi nó bị mất, cái giá phải trả cho việc bảo toàn được tuyến đường lưu thông hàng hải huyết mạch đến Australia và New Zealand cùng ngăn chặn được sự bành trướng của Nhật Bản về phía Nam.

WikiMatrix

Menzies oversaw an effusive welcome to Queen Elizabeth II on the first visit to Australia by a reigning monarch, in 1954.

Menzies quan sát một sự hoan nghênh nhiệt liệt Nữ vương Elizabeth II trong chuyến công du đầu tiên đến Úc của một quân chủ đương nhiệm, vào năm 1954.

WikiMatrix

Founded in 1853, it is Australia’s second oldest university and the oldest in Victoria.

Được thành lập vào năm 1853, Melbourne là cơ sở giáo dục đại học lâu đời thứ hai tại Úc và lâu đời nhất tại tiểu bang Victoria.

WikiMatrix

▪ Pages 22-3: In Australia in 1974 and in Colombia in 1985, why did many lightly brush aside warnings of disaster, and with what results?

▪ Trang 22, 23: Vào năm 1974 ở Úc và năm 1985 ở Colombia, tại sao nhiều người đã gạt sang một bên những lời cảnh báo về tai họa, và hậu quả là gì?

jw2019

The city has carved out a niche as Australia’s leading centre for superannuation (pension) funds, with 40% of the total, and 65% of industry super-funds including the AU$109 billion-dollar Federal Government Future Fund.

Thành phố này đã tạo ra một chỗ đứng như là trung tâm hàng đầu của Úc về quỹ hưu bổng (pension), với 40% trong tổng số, và 65% các quỹ siêu công nghiệp, bao gồm Quỹ Tương lai Chính phủ Liên bang Úc trị giá 109 tỷ đô la Úc.

WikiMatrix

Seiichi Sugano was appointed to introduce aikido to Australia in 1965.

Sugano Seiichi được bổ nhiệm để giới thiệu Aikido tới Úc vào năm 1965.

WikiMatrix

He was selected as one of the entrants to the Who’s Who in Australia 2011 edition.

Anh cũng được chọn như một trong những người dự thi cuộc thi Who’s Who in Australia ấn bản năm 2011.

WikiMatrix

Australia had been separated from the big southern landmass of Gondwana for millions of years by this time.

Nước Úc đã bị tách ra khỏi siêu lục địa phía nam địa cầu Gondwana trong hàng triệu năm tại thời điểm này.

WikiMatrix

I thank colleague DPs who have also engaged actively, in particular the Governments of Australia, Germany, Ireland and Japan, and the ADB and the UN who have acted as lead agencies with government counterparts for the technical discussions over the last two months.

Và tôi cũng cảm ơn các đồng nghiệp tại các cơ quan phát triển, nhất là của Ôxtrây-lia, Đức, Ai-len, Nhật, ADB, và Liên hợp quốc—những người đã tích cực thực hiện các cuộc thảo luận kỹ thuật với các đồng nhiệm tại các cơ quan chính phủ trong hai tháng qua.

worldbank.org

Joel gained popularity in 2012, at the age of 15, singing a cover of Michael Jackson and Paul McCartney’s “The Girl is Mine” for the X Factor Australia (under the name Joel Gonçalves).

Joel Adams bắt đầu được mọi người biết đến vào năm 2012, ở tuổi 15 khi cover ca khúc “The Girl is Mine” của Michael Jackson và Paul McCartney tại The X Factor của Úc (dưới cái tên Joel Goncalves).

WikiMatrix

In the first century after the Italian unification, Sicily had one of the most negative net migration rates among the regions of Italy because of the emigration of millions of people to other European countries, North America, South America and Australia.

Trong thế kỷ đầu tiên sau khi nước Ý thống nhất, Sicilia có mức di cư thuần vào hàng âm nhất trong các vùng của Ý do có hàng triệu người di cư sang các quốc gia châu Âu khác, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Úc.

WikiMatrix

“I’ll Make Love to You” also topped the charts in Australia (for four weeks) and garnered international success.

“I’ll Make Love to You” cũng đứng đầu bảng xếp hạng ở Úc (trong 4 tuần) và đạt được nhiều thành công trên toàn cầu.

WikiMatrix

The University of Melbourne, the second oldest university in Australia, was ranked first among Australian universities in the 2016 THES international rankings.

Đại học Melbourne, trường đại học lâu đời thứ hai ở Úc, được xếp hạng đầu tiên trong số các trường đại học Úc trong bảng xếp hạng trường đại học quốc tế năm 2016 THES.

WikiMatrix

(Sydney) – Vietnamese authorities should immediately drop all charges related to unlawful departure against “boat people” returned from Australia, Human Rights Watch said today.

(Sydney) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc liên quan đến hành vi vượt biên trái phép đối với những “thuyền nhân” bị Úc trả về.

hrw.org

YEAH, MOST OF THE BIG CITIES IN AUSTRALIA WERE HIT PRETTY HARD, TOO.

Ừ, hầu hết các thành phố lớn của Úc cũng bị tàn hại khá nặng nề.

OpenSubtitles2018. v3

“ATTACK ON TITAN PART 2: END OF THE WORLD – In Cinemas, Australia & New Zealand October 1 – 7 – Tickets On-Sale Now”.

Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2015. Bảo trì CS1: Ngôn ngữ không rõ (link) ^ “ATTACK ON TITAN PART 2: END OF THE WORLD – In Cinemas, Australia & New Zealand October 1 – 7 – Tickets On-Sale Now”.

WikiMatrix

She released the live album Lady Croissant in 2007, and her greatest hits album Best Of… was released in Australia in 2012.

Cô phát hành album trực tiếp Lady Croissant vào năm 2007, và album tuyển tập Best Of… được phát hành tại Úc năm 2012.

WikiMatrix

In 1908, Australia defeated Great Britain, claiming the gold medal, the score being 32 points to three.

Vào năm 1908, Úc thắng Anh Quốc để giành huy chương vàng với tỉ số 32-3.

WikiMatrix

In Australia, suspected predators of young birds include the dingo (Canis dingo) and fox (Vulpes vulpes) while brahminy kites (Haliastur indus) have been known to take eggs.

Tại Australia, động vật ăn thịt chim non gồm có chó Dingo (Canis dingo), cáo (Vulpes vulpes) còn diều lửa (Haliastur indus) lại săn lùng trứng chim sếu.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *