Trong những năm gần ñây, ngành du lịch ñang dần chiếm vị trí quan trọng trong sựphát triển kinh tế tài chính – xã hội của những vương quốc. Với những lợi thếvốn có vềdu lịch biển của mình, Đà Nẵng ñang từng bước tăng trưởng theo hướng trởthành TT du lịch của khu vực miền Trung và cảnước, là ñiểm ñến mê hoặc của hành khách trong và ngoài nước. Đề tài luận văn “ Phát triển du lịch biển Đà Nẵng ” ñã xử lý ñược một số ít nội dung sau : Phân tích, làm rõ một số ít lý luận cơ bản về du lịch và du lịch biển. Qua nghiên cứu và phân tích tình hình tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 – 2011, luận văn ñã cho thấy ñược những tiềm năng, ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơhội, thử thách cho du lịch biển Đà Nẵng ; ñồng thời cũng nêu ra những mặt làm ñược, những mặt còn sống sót của ngành du lịch Đà Nẵng trong quy trình tăng trưởng. Trên cơ sở lý luận, tình hình và ñịnh hướng, tiềm năng tăng trưởng du lịch biển của chính quyền sở tại thành phố Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất một số ít giải pháp và yêu cầu với những cấp có thẩm quyền nhằm mục đích tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng tương ứng với tiềm năng của mình. Mặc dù ñã có nhiều cốgắng, tuy nhiên luận văn không thểtránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận ñược sự ñóng góp của Hội ñồng và những thầy cô ñểluận văn mang tính khả thi hơn .

pdf13 trang |

Chia sẻ: tienthan23

| Lượt xem : 3647

| Lượt tải: 14

download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Phát triển du lịch biển Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ MỸ LỆ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG Chuyên ngành : Kinh tế tăng trưởng Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2012 2 Công trình ñược hoàn thành xong tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : TS. NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1 : TS. Trương Sĩ Quý Phản biện 2 : TS. Trần Thị Bích Hạnh Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 07 tháng 06 năm 2012. Có thể khám phá luận văn tại : – Trung tâm tin tức – Học liệu, Đại học Đà Nẵng – Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài : Trước nhu yếu của hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và khu vực, cùng với sự tăng trưởng của những ngành kinh tế tài chính khác, ngành du lịch có những bước tăng trưởng ñáng kể và ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng của mình trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính chung. Tuy có nhiều tiềm năng và lợi thế ñể tăng trưởng du lịch biển, nhưng trên thực tiễn, du lịch biển ở Đà Nẵng vẫn chưa phát huy ñược lợi thế ñể “ kéo ” khách du lịch, chưa tăng trưởng ñúng với tiềm năng của mình. Vì vậy, việc làm rõ tình hình và gợi ý 1 số ít giải pháp nhằm mục đích tăng trưởng du lịch biển của thành phố Đà Nẵng là vấn ñề thiết yếu lúc bấy giờ. Xuất phát từ tính thiết thực của vấn ñề, tác giả chọn ñề tài “ Phát triển du lịch biển Đà Nẵng ”. 2. Mục ñích điều tra và nghiên cứu : Làm rõ 1 số ít cơ sở lý luận và tình hình tăng trưởng du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng, ñề xuất một số ít giải pháp nhằm mục đích tăng trưởng du lịch biển của thành phố Đà Nẵng. 3. Đối tượng điều tra và nghiên cứu và khoanh vùng phạm vi nghiên cứu và điều tra 3.1. Đối tượng điều tra và nghiên cứu : là những vấn ñề lý luận về tăng trưởng du lịch biển, tình hình tăng trưởng du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng. 3.2. Phạm vi điều tra và nghiên cứu : là tình hình tăng trưởng du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005 – 2011 và những giải pháp, yêu cầu trong ñề tài có ý nghĩa trong thời hạn ñến năm 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu và điều tra : Đề tài sử dụng chiêu thức thống kê, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích, ñối chiếu, so sánh, khảo sát kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn ñể nghiên cứu và phân tích tình hình và qua ñó ñưa ra những giải pháp triển khai xong tương thích. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài : Về mặt lý luận, ñề tài ñã hệ thống hóa và làm sáng tỏ ñược 1 số ít khái niệm cơ bản về du 4 lịch, du lịch biển, vai trò hoạt ñộng du lịch biển ñối với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, những tác nhân ảnh hưởng tác động ñến sự tăng trưởng du lịch biển, nội dung và tiêu chuẩn tăng trưởng du lịch biển Về mặt nghiên cứu và điều tra thực tiễn, trải qua việc nghiên cứu và phân tích đơn cử tiềm năng và tình hình tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 – 2011, ñề tài ñã rút ra những hiệu quả ñạt ñược và những hạn chế, sống sót trong quy trình triển khai, từ ñó ñề xuất những giải pháp cũng như những yêu cầu nhằm mục đích tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng tương ứng với tiềm năng của mình trong thời hạn ñến. 6. Kết cấu của luận văn : Nội dung điều tra và nghiên cứu gồm 03 chương : Chương 1 : Cơ sở lý luận về tăng trưởng du lịch biển. Chương 2 : Thực trạng tăng trưởng du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng. Chương 3 : Định hướng và những giải pháp đa phần ñể tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng ñến năm 2020. Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH BIỂN 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch 1.1.1. 1. Khái niệm du lịch : Du lịch là tổng hợp những mối quan hệ về kinh tế tài chính – kỹ thuật – văn hóa truyền thống – xã hội, phát sinh do sự tác ñộng hỗ tương giữa hành khách, ñơn vị đáp ứng dịch vụ, chính quyền sở tại và dân cư bản ñịa trong quy trình khai thác những tài nguyên du lịch, tổ chức triển khai kinh doanh thương mại ship hàng hành khách. 1.1.1. 2. Khái niệm du lịch biển : Du lịch biển là mô hình du lịch gắn liền với biển, thuận tiện cho việc tổ chức triển khai những hoạt ñộng tắm biển, nghỉ ngơi, thể thao biển ( bóng chuyền bờ biển, trượt ván … ). 1.1.1. 3. Đặc ñiểm của du lịch biển 5 * Đặc ñiểm về mẫu sản phẩm – Sản phẩm du lịch về cơ bản là không đơn cử, không sống sót dưới dạng vật thể. Do vậy, việc ñánh giá chất lượng mẫu sản phẩm du lịch rất khó khăn vất vả. – Sản phẩm du lịch thường ñược tạo ra gắn liền với yếu tố tài nguyên du lịch. Do vậy, mẫu sản phẩm du lịch không hề di dời ñược. – Phần lớn quy trình tạo ra và tiêu dùng những loại sản phẩm du lịch trùng nhau về khoảng trống và thời hạn. Chúng không hề cất ñi, tồn dư như những sản phẩm & hàng hóa thường thì khác. – Việc tiêu dùng mẫu sản phẩm du lịch thường không diễn ra ñều ñặn, mà chỉ hoàn toàn có thể tập trung chuyên sâu vào những thời hạn nhất ñịnh. Vì vậy, trên thực tiễn hoạt ñộng kinh doanh thương mại du lịch thường mang tính mùa vụ. * Đặc ñiểm về ñiều kiện tăng trưởng – Điều kiện về tài nguyên du lịch biển : ñược chia làm hai nhóm : tài nguyên vạn vật thiên nhiên và tài nguyên nhân văn. – Điều kiện về hạ tầng : gồm có những ñiều kiện về tổ chức triển khai, những ñiều kiện về kỹ thuật và những ñiều kiện về kinh tế tài chính. 1.1.2. Ý nghĩa kinh tế tài chính – xã hội của tăng trưởng du lịch 1.1.2. 1. Ý nghĩa kinh tế tài chính của tăng trưởng du lịch * Ý nghĩa kinh tế tài chính của tăng trưởng du lịch nội ñịa : Tham gia tích cực vào quy trình tạo nên thu nhập quốc dân, làm tăng thêm tổng sản phẩm quốc nội ; tham gia quy trình phân phối lại thu nhập quốc dân giữa những vùng. Du lịch nội ñịa tăng trưởng tốt sẽ củng cố sức khỏe thể chất cho nhân dân lao ñộng, góp thêm phần làm tăng hiệu suất lao ñộng xã hội. Ngoài ra du lịch nội ñịa giúp cho việc sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật của du lịch quốc tế ñược hài hòa và hợp lý hơn. 6 * Ý nghĩa kinh tế tài chính của tăng trưởng du lịch quốc tế chủ ñộng : Tác ñộng tích cực vào việc làm tăng thu nhập quốc dân trải qua thu ngoại tệ, ñóng góp vai trò to lớn trong việc cân đối cán cân giao dịch thanh toán quốc tế. Du lịch là hoạt ñộng xuất khẩu có hiệu suất cao cao nhất, khuyến khích và lôi cuốn vốn ñầu tư quốc tế, góp thêm phần củng cố và tăng trưởng những mối quan hệ kinh tế tài chính quốc tế. * Ý nghĩa kinh tế tài chính của tăng trưởng du lịch quốc tế thụ ñộng : Du lịch quốc tế thụ ñộng là hình thức nhập khẩu ñối với ñất nước gửi khách ñi ra quốc tế. Bù ñắp vào ñó là hiệu suất cao của chuyến ñi du lịch ñối với người dân. * Ngoài ra du lịch còn có những ñóng góp khác cho tăng trưởng kinh tế tài chính : như làm tăng nguồn thu cho ngân sách ñịa phương, góp thêm phần thúc ñẩy những ngành kinh tế tài chính khác tăng trưởng theo. 1.1.2. 2. Ý nghĩa xã hội của tăng trưởng du lịch : Du lịch góp thêm phần xử lý công ăn việc làm cho người dân, làm giảm quy trình ñô thị hóa ở những nước tăng trưởng, là phương tiện đi lại tuyên truyền quảng cáo có hiệu suất cao cho những nước chủ nhà. Du lịch làm tăng thêm tầm hiểu biết chung về xã hội của người dân ; làm tăng thêm tình ñoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ hiểu biết. 1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.2.1. Phát triển hạ tầng du lịch biển : Cơ sở hạ tầng là một trong những tác nhân quan trọng ñối với quy trình sản xuất kinh doanh thương mại. Nó là yếu tố ñảm bảo về ñiều kiện cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thương mại ñược thực thi. Phát triển hạ tầng du lịch gồm có : tăng trưởng mạng lưới hệ thống cơ sở lưu trú ; tăng trưởng mạng lưới hệ thống nhà hàng quán ăn ; tăng trưởng những TT shopping, những khu bán hàng lưu niệm, những khu đi dạo, vui chơi ; tăng trưởng những công ty kinh doanh thương mại du lịch. 7 Tiêu chí phản ánh tăng trưởng về hạ tầng du lịch biển : số lượng cơ sở lưu trú, số cơ sở lưu trú ñạt tiêu chuẩn xếp hạng cao ; số nhà hàng quán ăn, số nhà hàng quán ăn ñạt tiêu chuẩn ship hàng theo chuẩn vương quốc, quốc tế ; số TT shopping, những khu đi dạo vui chơi ; số những cơ sở, doanh nghiệp tham gia kinh doanh thương mại du lịch ; vốn ñầu tư tăng trưởng du lịch biển. 1.2.2. Phát triển loại sản phẩm du lịch biển * Phát triển số lượng mẫu sản phẩm du lịch biển : bằng cách : – Gia tăng số lượng những loại sản phẩm riêng rẽ bằng cách tạo ra loại sản phẩm mới hoặc bổ trợ hoàn thành xong loại sản phẩm hiện có. – Liên kết nhiều dịch vụ thành loại sản phẩm trọn gói mới như : Nghỉ dưỡng – tắm biển – thể thao – shopping ; Nghỉ dưỡng – tắm biển – thể thao – hội thảo chiến lược. – Đa dạng hóa những loại sản phẩm du lịch, gồm có tăng trưởng cả du lịch biển, du lịch sinh thái xanh nghỉ ngơi, du lịch văn hóa truyền thống và du lịch công vụ …. tạo nên sự mê hoặc níu chân hành khách. * Nâng cao chất lượng loại sản phẩm du lịch biển : Chất lượng mẫu sản phẩm du lịch ñược biểu lộ qua những thuộc tính ñộc ñáo, ñặc thù, sự thân thiện, bầu không khí trong lành, sự hoang sơ của vạn vật thiên nhiên mang lại sự hài lòng, thú vị cho người mua khi tận hưởng nó. Việc nâng cao chất lượng loại sản phẩm du lịch biển ñược biểu lộ trải qua : nâng cao mức ñộ hài lòng, thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch, ngày càng tăng năng lực lôi cuốn người mua. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng mẫu sản phẩm du lịch biển : – Gia tăng số lượng những dịch vụ du lịch biển. – Gia tăng mức ñộ hài lòng của khách du lịch biển. 8 1.2.3. Phát triển nguồn nhân lực du lịch biển : Phát triển nguồn nhân lực du lịch biển gồm có cả tăng trưởng về số lượng và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực du lịch biển. Nhóm chỉ tiêu ñánh giá tăng trưởng nguồn nhân lực du lịch biển : ngày càng tăng số lượng lao ñộng ngành du lịch biển ; trình ñộ nguồn nhân lực du lịch biển và chất lượng ship hàng ngày càng nâng cao. 1.2.4. Gia tăng hiệu quả và ñóng góp của du lịch biển : Sự tăng trưởng của du lịch biển ở đầu cuối ñược biểu lộ bằng sự ngày càng tăng những tác dụng tạo ra trong ngành du lịch và ngày càng tăng sự ñóng góp của du lịch biển vào ngành du lịch nói chung và ngày càng tăng ñóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của ñịa phương. Nhóm chỉ tiêu ñánh giá tác dụng và ñóng góp của du lịch biển : ngày càng tăng lượng khách du lịch biển và số ngày lưu trú ; ngày càng tăng mức tiêu tốn của hành khách ; mức ngày càng tăng lệch giá của du lịch biển ; ngày càng tăng tỷ suất ñóng góp của du lịch biển vào lệch giá ngành du lịch ; ngày càng tăng tỷ suất ñóng góp của du lịch biển vào giá trị sản xuất / GDP của ñịa phương ; ngày càng tăng việc làm, thu nhập cho người dân ñịa phương ; ngày càng tăng ñóng góp vào ngân sách. 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.3.1. Điều kiện tự nhiên : Bao gồm những yếu tố về ñịa hình, vị trí ñịa lý, khí hậu, nhiệt ñộ nước biển và cả tài nguyên nhân văn. 1.3.2. Điều kiện kinh tế tài chính – xã hội 1.3.2. 1. Tăng trưởng và vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính : Sự tăng trưởng của nền sản xuất xã hội có tầm quan trọng hàng ñầu làm Open nhu yếu du lịch và biến nhu yếu của con người thành hiện thực. Sự tăng trưởng của nền sản xuất xã hội có tính năng trước hết làm ra ñời hoạt ñộng du lịch, rồi sau ñó ñẩy nó tăng trưởng với tốc ñộ nhanh hơn. 9 1.3.2. 2. Dân cư và lao ñộng : Dân cư là lực lượng sản xuất quan trọng của xã hội. Cùng với hoạt ñộng lao ñộng, dân cư còn có nhu yếu nghỉ ngơi và du lịch. 1.3.2. 3. Cơ sở hạ tầng xã hội và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch * Cơ sở hạ tầng xã hội : ñược xem là những yếu tố ñảm bảo ñiều kiện chung cho việc tăng trưởng du lịch. Cơ sở hạ tầng là tiền ñề, là ñòn bẩy của mọi hoạt ñộng kinh tế tài chính, trong ñó có du lịch. * Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch : ñược hiểu là hàng loạt những phương tiện đi lại vật chất kỹ thuật do những tổ chức triển khai du lịch tạo ra ñể khai thác tiềm năng du lịch, tạo ra loại sản phẩm dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa cung ứng và thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của hành khách. Bao gồm mạng lưới hệ thống khách sạn, nhà hàng quán ăn, những khu đi dạo vui chơi, phương tiện đi lại luân chuyển, Trình ñộ tăng trưởng của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là ñiều kiện, ñồng thời cũng là sự bộc lộ trình ñộ tăng trưởng du lịch của một ñất nước. 1.3.3. Tình hình chính trị và những ñiều kiện bảo đảm an toàn ñối với hành khách : Các tác nhân chính trị là ñiều kiện ñặc biệt quan trọng có công dụng hoặc thúc ñẩy hoặc ngưng trệ sự tăng trưởng của du lịch trong nước và quốc tế. 1.3.4. Chính sách của Nhà nước : cũng là tác nhân tác động ảnh hưởng không nhỏ ñến sự tăng trưởng của ngành du lịch biểu lộ ở việc lôi cuốn ñầu tư cũng như tạo ñiều kiện thuận tiện cho những doanh nghiệp kinh doanh thương mại du lịch tăng trưởng. 1.3.5. Cộng ñồng dân cư : có vai trò to lớn trong bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên và môi trường và văn hóa truyền thống ñịa phương ñảm bảo việc khai thác có hiệu suất cao những giá trị tài nguyên du lịch biển ship hàng những tiềm năng tăng trưởng lâu bền hơn. 10 1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN 1.4.1. Phát triển du lịch biển Nha Trang – Khánh Hòa : Là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa có bờ biển trải dài 385 km với hơn 200 hòn ñảo lớn nhỏ, thiên nhiên và môi trường tự nhiên khá toàn vẹn, khí hậu ôn hòa ñầy nắng gió quanh năm … là ñiều kiện lý tưởng ñể vùng biển xinh ñẹp này tăng trưởng mạnh du lịch biển, ñảo. Nhờ tính chuyên nghiệp cao, cộng với công tác làm việc triển khai tiếp thị hình ảnh, Nha Trang ñã trở thành thành phố chuyên tổ chức triển khai những sự kiện. Sự ra ñời của những khu du lịch lớn cũng góp thêm phần tôn vinh hình ảnh không hề thiếu trên thị trường du lịch. Cùng với ñó, Khánh Hòa còn thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống khu vui chơi giải trí công viên cây xanh tạo nên những cảnh sắc vạn vật thiên nhiên ñộc ñáo ; tập trung chuyên sâu tăng trưởng du lịch thám hiểm biển, thể thao, vui chơi trên biển, du lịch nghỉ ngơi và du lịch sinh thái xanh biển. Ở những ñiểm du lịch, Nha Trang ñã làm tốt công tác làm việc dịch vụ kèm theo cho tài nguyên biển, công tác làm việc vệ sinh, bảo đảm an toàn trên những bãi biển ñược chú trọng. Bên cạnh ñó, Khánh Hòa ñã và ñang có những ñịnh hướng lớn trong công tác làm việc quy hoạch du lịch theo hướng tăng trưởng có trọng tâm, trọng ñiểm, cùng với việc nâng cao chất lượng và ña dạng hóa loại sản phẩm ñể tạo bước ñột phá nhằm mục đích tạo dựng tên thương hiệu Du lịch biển Nha Trang – Khánh Hòa. 1.4.2. Một số kinh nghiệm tay nghề từ tăng trưởng du lịch biển Nha Trang – Khánh Hòa : Trước hết, ñó là vai trò của chính quyền sở tại tỉnh Khánh Hòa trong công tác làm việc quy hoạch và lôi cuốn ñầu tư vào du lịch, nâng cao chất lượng và ña dạng hóa loại sản phẩm du lịch ; công tác làm việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường, bảo mật an ninh bãi biển luôn ñược chăm sóc nhằm mục đích ñem lại sự bảo đảm an toàn cho hành khách ; công tác làm việc triển khai tiếp thị du lịch ñược chú trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm ñược, Nha Trang cũng cần xem lại công tác làm việc quy hoạch bãi biển. 11 Chương 2 : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1. Đặc ñiểm về ñiều kiện tự nhiên 2.1.1. 1. Vị trí ñịa lý, ñịa hình, khí hậu – Đà Nẵng nằm ở vị trí trung ñộ của ñất nước, là trung ñiểm của tam giác di sản văn hoá quốc tế nổi tiếng, là một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển, nằm trên trục hiên chạy kinh tế tài chính Đông Tây. Với vị trí này ñã tạo ñiều kiện ñể Đà Nẵng có lợi thế so sánh về du lịch với những ñịa phương khác trên cả nước. – Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có ñồng bằng vừa có núi, với cảnh sắc ven biển ñẹp, ñộc ñáo, những dạng ñịa hình tương phản gây nên sự mê hoặc ñối với hành khách sẽ là ñiều kiện và thời cơ thuận tiện cho du lịch biển Đà Nẵng tăng trưởng. – Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt ñới gió mùa ñiển hình, nhiệt ñộ cao và ít biến ñộng. Với ñiều kiện khí hậu này rất thích hợp ñể tăng trưởng du lịch biển. 2.1.1. 2. Tiềm năng du lịch biển của thành phố Đà Nẵng : Bờ biển Đà Nẵng với nhiều bãi biển ñẹp nằm rải rác từ phía Bắc ñến phía Nam. Biển Đà Nẵng ñã ñược tạp chí Forbes bầu chọn là một trong sáu bãi biển ñẹp nhất hành tinh, với những khu du lịch sinh thái xanh, nhiều ñịa danh du lịch tâm linh nổi tiếng cùng nhiều khu nghỉ ngơi rất sang trọng và quý phái. Đà Nẵng nằm ở TT của tam giác di sản văn hoá quốc tế, mạng lưới hệ thống giao thông vận tải ñường bộ, ñường hàng không, ñường thủy ngày càng lan rộng ra và triển khai xong hơn, tạo ñiều kiện thuận tiện cho du lịch biển tăng trưởng. Bên cạnh ñó, biển Đà Nẵng có ñộ sóng 12 nhỏ, nước êm, nước trong xanh bốn mùa, không bị ô nhiễm. Độ mặn vào tầm 60 %, ñộ bảo đảm an toàn cao. Một số nơi có nhiều sinh vật biển, nguồn ñộng thực vật ven bờ và dưới bờ biển đa dạng chủng loại. Điều ñặc biệt là hầu hết những bãi tắm ñều gần TT thành phố, ñường sá thuận tiện ; hoàn toàn có thể ñi ñến bằng nhiều loại phương tiện đi lại khác nhau. 2.1.2. Đặc ñiểm kinh tế tài chính – xã hội 2.1.2. 1. Tăng trưởng và vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính : Với sự năng ñộng của nền kinh tế tài chính, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tài chính cao và liên tục trong nhiều năm, cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính vận động và di chuyển theo hướng tích cực, chỉ số năng lượng cạnh tranh đối đầu liên tục ñứng ñầu cả nước, Đà Nẵng có thế và lực ñể lôi cuốn ñầu tư vào ngành du lịch. 2.1.2. 2. Dân số, lao ñộng, việc làm : Đà Nẵng với dân số ñông, lực lượng lao ñộng dồi dào, có trình ñộ trình độ và kỹ thuật cao, có chỉ số tăng trưởng giáo dục với mạng lưới hệ thống giáo dục khá hoàn hảo là cơ sở ñể phân phối nguồn nhân lực ñảm bảo về số lượng và chất lượng cho ngành du lịch. 2.1.2. 3. Cơ sở hạ tầng : Trong những năm qua, Đà Nẵng ñã có những chuyển biến can đảm và mạnh mẽ, hạ tầng ñược ñầu tư, tăng cấp nhằm mục đích ñáp ứng nhu yếu tăng trưởng của thành phố. 2.1.3. Tình hình chính trị và những ñiều kiện bảo đảm an toàn ñối với hành khách : Trong vài năm trở lại ñây, trong toàn cảnh tình hình quốc tế rất phức tạp, Nước Ta ñược ñánh giá là ñiểm bảo đảm an toàn nhất trong khu vực Khu vực Đông Nam Á. Đối với Đà Nẵng, bằng sự nỗ lực của mình, tình hình bảo mật an ninh trật tự của thành phố ñược ñảm bảo, tạo sự yên tâm cho hành khách. 2.1.4. Các chủ trương tăng trưởng du lịch biển : Với chủ trương ñẩy mạnh tăng trưởng du lịch, trong ñó có du lịch biển, chính quyền sở tại thành phố Đà Nẵng ñã triển khai nhiều chủ trương như chủ trương thực thi 13 du lịch, chủ trương lôi cuốn ñầu tư, chủ trương ñào tạo, lôi cuốn nguồn nhân lực, tuyên truyền ñối với người dân nhằm mục đích thực thi tiềm năng ñề ra. 2.1.5. Cộng ñồng dân cư : Từ khi có Đề án kiến thiết xây dựng nếp sống văn minh ñô thị, Đà Nẵng ñã có những bước tiến mới, diện mạo thành phố ñổi thay từng ngày, thiên nhiên và môi trường cảnh sắc trong lành khang trang, dân cư có ý thức, thân thiện và hiếu khách. 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2005 – 2011 2.2.1. Thực trạng tăng trưởng hạ tầng du lịch biển 2.2.1. 1. Hệ thống cơ sở lưu trú : Số lượng khách sạn tăng liên tục qua những năm với tốc ñộ tăng trung bình là 26,14 %. Số lượng phòng cũng tăng lên liên tục và tăng nhanh qua những năm, từ 2.348 phòng vào năm 2005 lên 7.423 phòng vào năm 2011. Cùng với sự tăng lên của số lượng khách sạn thì những khách sạn chất lượng cao cũng tăng lên, tuy nhiên số lượng này còn khá nhã nhặn trong tổng số khách sạn toàn thành phố. Hoạt ñộng kinh doanh thương mại của những khách sạn giữ tốc ñộ tăng trưởng khá ổn ñịnh với hiệu suất sử dụng phòng trung bình là 75 %, những khách sạn ven biển và khách sạn 3 – 5 sao có hiệu suất sử dụng phòng vào mùa hè hoàn toàn có thể lên ñến 90 – 100 %. 2.2.1. 2. Hệ thống nhà hàng quán ăn, shop bán ñồ lưu niệm Hệ thống nhà hàng quán ăn có hơn 200 nhà hàng quán ăn nhà hàng, thực ñơn nhà hàng ship hàng khách khá ña dạng. Tuy nhiên, những nhà hàng quán ăn, quán ăn thường phục vụ những món nhậu, đa phần Giao hàng cho khách tại chỗ, ít có nhà hàng quán ăn ñể lại ấn tượng cho hành khách. Về dịch vụ bán hàng lưu niệm, những doanh nghiệp mới chỉ kinh doanh thương mại 1 số ít loại mẫu sản phẩm từ trước ñến nay là : ñá mỹ nghệ 14 Non Nước, tranh ( sơn mài, vẽ, thêu … ), vải tơ tằm, món ăn hải sản khô, nem tré … Tuy nhiên, những ñiểm kinh doanh thương mại hàng lưu niệm là rải rác, thiếu tập trung chuyên sâu, gây khó khăn vất vả cho hành khách trong việc tìm kiếm, ñặc biệt ñối với khách quốc tế. Ngoài ra, giá những mẫu sản phẩm lưu niệm cũng thường có sự phân biệt giữa khách quốc tế và khách nội ñịa. Số cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ ñạt chất lượng chưa nhiều, chưa ñáp ứng ñược nhu yếu shopping, siêu thị nhà hàng của khách du lịch. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng chừng 35 cơ sở ñược công nhận thương hiệu ” Đạt tiêu chuẩn Giao hàng khách du lịch “, trong ñó 22 cơ sở ẩm thực ăn uống và 13 cơ sở shopping. 2.2.1. 3. Hệ thống những công ty kinh doanh thương mại du lịch : Tổng số doanh nghiệp kinh doanh thương mại du lịch ở Đà Nẵng lúc bấy giờ là 521 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp kinh doanh thương mại nghành nghề dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng tăng khá nhanh ( trung bình 19,49 % / năm ). Kinh doanh lưu trú và nhà hàng quán ăn ở Đà Nẵng có khuynh hướng tăng trưởng hơn so với kinh doanh thương mại lữ hành. Tính ñến cuối năm 2011 có 108 ñơn vị kinh doanh thương mại lữ hành, trong ñó có 31 ñơn vị kinh doanh thương mại lữ hành quốc tế, 34 ñơn vị kinh doanh thương mại lữ hành nội ñịa, 24 Trụ sở lữ hành quốc tế và 15 văn phòng ñại diện. Các công ty du lịch ở Đà Nẵng hầu hết làm trách nhiệm nối tour cho những hãng lữ hành của TP. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nên bị ñộng về nguồn khách. Khả năng khai thác nguồn khách du lịch quốc tế trực tiếp còn thấp. Hoạt ñộng kinh doanh thương mại lữ hành tại Đà Nẵng khá ổn ñịnh và tăng trưởng nhanh, những mô hình tour tuyến khá ña dạng. Tuy nhiên, hoạt ñộng lữ hành còn có những biểu lộ cạnh tranh đối đầu không lành mạnh, việc phối hợp, hợp tác giữa lữ hành và khách sạn vẫn còn hạn chế. 2.2.1. 4. Hoạt ñộng ñầu tư tăng trưởng du lịch biển : Trong thời hạn qua, với nhiều chủ trương nhằm mục đích lôi cuốn vốn ñầu tư, tình hình ñầu tư 15 vào du lịch có những bước tiến ñáng kể. Trong thời hạn khá ngắn, thành phố ñã lôi cuốn nhiều dự án Bất Động Sản ñầu tư và hình thành những khu du lịch có quy mô lớn, hiện ñại, tập trung chuyên sâu vào những nghành nghề dịch vụ khách sạn, khu nghỉ ngơi biển … Tính ñến năm 2011, thành phố có 57 dự án Bất Động Sản ñầu tư vào du lịch với tổng số vốn 3.148,2 triệu USD, trong ñó có 11 dự án Bất Động Sản ñầu tư quốc tế và 46 dự án Bất Động Sản ñầu tư trong nước. 2.2.2. Thực trạng tăng trưởng loại sản phẩm du lịch biển 2.2.2. 1. Số lượng loại sản phẩm du lịch biển : Du lịch biển Đà Nẵng ñã có gần như ñầy ñủ những mô hình du lịch biển – gắn với biển có tắm biển, nghỉ ngơi, lặn biển, thể thao trên biển ( lướt sóng, ñua thuyền, mô tô nước ) ; gắn với ñời sống dân cư vùng biển có những hình thức thăm quan, tìm hiểu và khám phá những hoạt ñộng văn hóa truyền thống ñịa phương, shopping loại sản phẩm du lịch Đà Nẵng còn tăng trưởng những dịch vụ chất lượng cao ship hàng mọi loại ñối tượng, ñó là những khu shopping, những resort hạng sang ven biển. Tuy nhiên, những loại sản phẩm du lịch vẫn chưa ña dạng, mê hoặc. Đó là, ñối với loại sản phẩm du lịch biển, đa phần Đà Nẵng khai thác dịch vụ tắm biển, bên cạnh ñó thì có thêm những tour lặn biển ngắm sinh vật biển, nhưng không có những dịch vụ tương hỗ ñi kèm như những mẫu sản phẩm lưu niệm, ẩm thực ăn uống miễn thuế, những khu đi dạo, vui chơi ship hàng hành khách, phố du lịch, 2.2.2. 2. Chất lượng loại sản phẩm du lịch biển : Theo tác dụng ñiều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tài chính – xã hội Đà Nẵng vào năm 2010 về mức ñộ hài lòng của khách nội ñịa ñối với ñiểm ñến Đà Nẵng : Mức ñiểm trung bình ño lường về mức ñộ hài lòng chung của hành khách sau khi ñến với Đà Nẵng là 4,15 ( trên thang ñiểm 5 ) với ñộ lệch chuẩn là 0,738, trong ñó có tới 82,9 % ñánh giá trên 4 ñiểm. Cũng theo hiệu quả ñiều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế tài chính – xã hội Đà Nẵng, mức ñiểm trung bình ño lường về mức ñộ hài lòng 16 chung của hành khách quốc tế sau khi ñến với Đà Nẵng là 3,8 trên thang ñiểm 4. Điều này cho thấy mức ñộ hài lòng của hành khách ñịa ñối với ñiểm ñến Đà Nẵng là khá cao, tuy nhiên hành khách lúc bấy giờ ñến Đà Nẵng vẫn chỉ dừng lại ở nhu yếu du lịch thăm quan là cơ bản. 2.2.3. Thực trạng tăng trưởng nguồn nhân lực du lịch biển * Nguồn nhân lực còn rất yếu và thiếu : Trong những năm qua, số lượng lao ñộng trong ngành du lịch không ngừng tăng lên với tốc ñộ tăng trung bình giai ñoạn 2005 – 2009 là 8,21 % / năm. Cùng với việc ngày càng tăng về số lượng, chất lượng lao ñộng cũng có xu thế tăng lên, biểu lộ ở số lượng lao ñộng ñã qua ñào tạo tăng lên qua những năm. Tuy vậy, số lao ñộng chưa qua ñào tạo vẫn chiếm tỉ lệ lớn ( 32 % ), ñặc biệt rất thiếu nhân lực quản trị cấp chuyên nghiệp. Chất lượng lao ñộng nhìn chung vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu yếu. * Nguồn nhân lực trong du lịch chưa ñáp ứng ñược nhu yếu tăng trưởng du lịch trong giai ñoạn tới : Tính ñến năm 2009, số lao ñộng du lịch là 5.822 người. Với tốc ñộ tăng trưởng du lịch như lúc bấy giờ, dự kiến ñến năm năm ngoái, số lao ñộng dịch vụ sẽ cần khoảng chừng 19.000 người mới hoàn toàn có thể ñáp ứng ñược hơn 15.500 phòng khách sạn. Hiện nay cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng ñang thiếu trầm trọng nhân lực trong ngành du lịch. Đội ngũ nhân viên cấp dưới hoạt ñộng trong ngành du lịch thiếu tính chuyên nghiệp và chỉ một phần nhỏ ñược ñào tạo chuyên nghiệp tại những cơ sở du lịch có uy tín, ñặc biệt là thực trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch có trình ñộ ngoại ngữ thành thạo ñã làm ảnh hưởng tác động lớn ñến chất lượng mẫu sản phẩm du lịch nói riêng và hình ảnh du lịch Đà Nẵng, du lịch Nước Ta nói chung. 2.2.4. Kết quả và ñóng góp của du lịch biển 2.2.4. 1. Số lượng, cơ cấu tổ chức khách du lịch : Có thể nói thị trường khách du lịch của Đà Nẵng ñã không ngừng lan rộng ra về quy mô. Lượng 17 khách du lịch ñến Đà Nẵng có khuynh hướng tăng với tốc ñộ tăng trung bình là 21,29 % / năm. Về cơ cấu tổ chức khách du lịch, khách du lịch nội ñịa luôn chiếm thị trường cao với tỷ trọng trên 65 % trong tổng số lượt khách du lịch ñến Đà Nẵng, tốc ñộ tăng của lượng khách du lịch nội ñịa ñến thành phố luôn cao hơn tốc ñộ tăng của lượng khách du lịch quốc tế ( tương ứng là 25,04 % và 12,01 % ). 2.2.4. 2. Thời gian lưu trú của khách du lịch : Cùng với sự tăng lên của số lượng khách thì thời hạn lưu trú của hành khách cũng có khuynh hướng lê dài hơn, tuy nhiên thời hạn lưu trú trung bình của hành khách tại Đà Nẵng còn thấp, ñạt trung bình từ 1,5 ñến 1,7 ngày, thấp hơn 1 số ít ñịa phương trong vùng như Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. 2.2.4. 3. Doanh thu du lịch biển : Doanh thu chuyên ngành du lịch tăng trưởng trung bình 27,4 % / năm, ñặc biệt là trong năm 2010. Trong cơ cấu tổ chức lệch giá, lệch giá từ những hoạt ñộng dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so lệch giá từ những hoạt ñộng lữ hành. Trong giai ñoạn này, tỷ trọng của lệch giá từ dịch vụ luôn giữ mức trên 60 % trong tổng doanh thu của ngành du lịch với tốc ñộ tăng trưởng trung bình năm là 27,65 %, trong khi ñó tốc ñộ tăng trưởng trung bình của lệch giá từ những hoạt ñộng lữ hành là 26,53 %. 2.2.4. 4. Đóng góp của du lịch biển vào tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của thành phố Đà Nẵng : Năm 2010, lệch giá du lịch biển là 452.235 triệu ñồng, chiếm 36,5 % lệch giá của ngành du lịch và cùng với ngành du lịch ñóng góp ñáng kể vào ngân sách cũng như trong GDP của thành phố ( tỷ trọng ñóng góp của ngành du lịch trong GDP của thành phố là 5,12 % ). Từ những tác dụng ñã ñạt ñược, hoàn toàn có thể khẳng ñịnh ngành kinh tế tài chính du lịch nói chung, du lịch biển nói riêng có vai trò rất là quan trọng trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính của thành phố, góp thêm phần tạo 18 công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, lôi cuốn ñầu tư, nâng cao vị thế, hình ảnh của Đà Nẵng, ñóng góp tích cực vào GDP, góp thêm phần chuyển dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính. Tuy vậy, những hiệu quả ñạt ñược như lúc bấy giờ vẫn chưa phù hợp với tiềm năng và lợi thế về du lịch của thành phố. Chương 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020 3.1.1. Những thời cơ, thử thách cơ bản của tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng 3.1.1. 1. Cơ hội – Quan ñiểm tăng trưởng và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của thành phố ñã nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của du lịch. – Toàn cầu hóa, hội nhập sẽ tác ñộng ñến sự tăng trưởng kinh tế tài chính nói chung và du lịch nói riêng của những vương quốc trên quốc tế. – Đà Nẵng là thành viên Tổ chức triển khai du lịch những thành phố khu vực châu Á – Thái Bình Dương ( TPO ). – Vị trí thuận tiện, tiềm năng lớn. 3.1.1. 2. Thách thức – Cạnh tranh – Sản phẩm du lịch chưa ña dạng, mê hoặc – Môi trường du lịch chưa tốt 3.1.2. Mục tiêu tăng trưởng 3.1.2. 1. Mục tiêu tổng quát : Theo Quyết ñịnh số 7099 / QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng Phê duyệt quy hoạch tổng thể và toàn diện ngành văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng ñến 19 năm 2020 nêu rõ : Giá trị tăng thêm của ngành văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch giai ñoạn 2011 – 2020 tăng trung bình 18,8 %. Nâng tỷ trọng ngành văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch trong cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính của thành phố từ 6,56 % năm 2010 lên 7,97 % vào năm năm ngoái và 11,12 % vào năm 2020. 3.1.2. 2. Mục tiêu đơn cử : Số lượt khách ñến với Đà Nẵng ñến năm năm ngoái ñạt khoảng chừng 3,5 triệu lượt khách và ñến năm 2020 ñạt 8,1 triệu lượt khách, tốc ñộ tăng trung bình hàng năm giai ñoạn 2011 – 2020 ñạt 18,37 %. Trong ñó, khách quốc tế khoảng chừng 700 ngàn lượt khách vào năm năm ngoái và 1,4 triệu lượt khách vào năm 2020. Doanh thu chuyên ngành du lịch ñạt 3,1 ngàn tỷ ñồng vào năm năm ngoái và ñến năm 2020 tăng lên ñến 10,1 ngàn tỷ ñồng. Giá trị tăng thêm nghành du lịch vào năm 2010 ñạt 1,5 ngàn tỷ ñồng và ñến năm 2020 ñạt 13,86 ngàn tỷ ñồng, chiếm 9,25 % GDP của thành phố với tốc ñộ tăng trung bình giai ñoạn 2011 – 2020 ñạt 17 – 18 % / năm. Đến năm năm ngoái tạo thêm khoảng chừng 6,7 ngàn việc làm trực tiếp trong ngành du lịch và hơn 9 ngàn việc làm vào năm 2020. 3.1.3. Định hướng tăng trưởng 3.1.3. 1. Định hướng chung – Xem tăng trưởng du lịch là một hướng kế hoạch quan trọng trong ñường lối tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội. – Tập trung ñầu tư tăng trưởng du lịch Đà Nẵng. – Tranh thủ khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của những thành phần kinh tế tài chính, nâng cao chất lượng và ña dạng hóa loại sản phẩm ñảm ứng nhu yếu tăng trưởng. – Phát triển du lịch trong mối quan hệ hữu cơ với những ngành kinh tế tài chính – kỹ thuật của thành phố. 20 – Phát triển du lịch tích hợp ngặt nghèo việc khai thác hài hòa và hợp lý những nguồn tài nguyên du lịch với việc bảo vệ, tôn tạo những di tích lịch sử lịch sử dân tộc, danh lam, thắng cảnh. 3.1.3. 2. Định hướng tăng trưởng du lịch biển : Du lịch biển là mô hình quan trọng nhất trong tăng trưởng du lịch Đà Nẵng, có năng lực lôi cuốn nhiều khách du lịch trong và ngoài nước lưu trú dài ngày. Hình thành những khu nghỉ ngơi ven biển quy mô lớn, chất lượng cao có năng lực cạnh tranh đối đầu với những nước trong khu vực và quốc tế. Xem ñây là hướng ñột phá ñể kiến thiết xây dựng du lịch thành ngành kinh tế tài chính mũi nhọn của thành phố. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐÀ NẴNG 3.2.1. Đẩy mạnh ñầu tư hạ tầng du lịch biển – Phát triển cả số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú nhằm mục đích ñáp ứng nhu yếu của ngành du lịch. – Nâng cao chất lượng phương tiện đi lại ship hàng và tiếp ñón hành khách ; tăng cấp và thiết kế xây dựng thêm những khu đi dạo vui chơi, những resort, những khu shopping lớn, hiện ñại và ña dạng hóa về chủng loại sản phẩm & hàng hóa, những khu thể thao tương thích với ñiều kiện ñịa hình của thành phố. – Ưu tiên ñầu tư tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải Giao hàng cho du lịch, hoàn hảo mạng lưới hệ thống thông tin liên lạc, thiết kế xây dựng và tái tạo mạng lưới cấp ñiện cho những khu ñô thị và du lịch. Cung cấp ñầy ñủ nước sạch ñáp ứng nhu yếu của du lịch. Mở rộng, tái tạo mạng lưới hệ thống thoát nước. 3.2.2. Tăng cường lôi cuốn vốn ñầu tư cho tăng trưởng du lịch biển : Trước hết, triển khai huy ñộng vốn từ nguồn nội lực, tức từ những doanh nghiệp và cá thể trong thành phố theo mục tiêu xã hội hóa. 21 Bên cạnh ñó, cần có những giải pháp ñể lôi cuốn nguồn vốn trong và ngoài nước, có những chủ trương thông thoáng, ưu ñãi ñể lôi cuốn họ ñầu tư. Đối với nguồn vốn ngân sách nên sử dụng ñể ñầu tư tăng trưởng hạ tầng phục vụ việc tăng trưởng du lịch biển. 3.2.3. Đa dạng hóa loại sản phẩm du lịch biển và hướng tới mẫu sản phẩm có giá trị cao : Trước tiên, ưu tiên tăng trưởng du lịch biển và nghỉ ngơi biển chất lượng cao theo hướng hình thành những khu nghỉ ngơi ven biển quy mô lớn, chất lượng cao có năng lực cạnh tranh đối đầu với những nước trong khu vực và quốc tế. Bên cạnh ñó, với ñịnh hướng ñưa biển trở thành loại sản phẩm du lịch mê hoặc, Đà Nẵng cần tập trung chuyên sâu ñầu tư tăng trưởng những loại sản phẩm du lịch biển mê hoặc hành khách như thuyền khơi, du thuyền, thám hiểm ñại dương, câu mực về ñêm, ngắm sinh vật biển ; tăng trưởng những mô hình thể thao trên biển như : dù kéo, mô-tô nước, trượt ván, trượt ván buồm, thuyền chuối cùng một số ít những dịch vụ bổ trợ làm tăng thêm sức mê hoặc cho biển. Tại khu du lịch Nam Thọ – Sơn Trà, hoàn toàn có thể triển khai thiết kế xây dựng thành trung tâm vui chơi biển, hình thành những tour du ngoạn biển ñể chiêm ngưỡng và thưởng thức mái nhà xanh của thành phố và tò mò quốc tế ñại dương kỳ thú. Bên cạnh ñó, ñể tạo những mẫu sản phẩm dịch vụ ña dạng, nhiều mẫu mã, hoàn toàn có thể tăng trưởng theo hình thức tích hợp du lịch biển – núi tại khu du lịch Hải Vân – sông Trường Định – vịnh Đà Nẵng. Và một ñiều không hề thiếu ñó là tăng trưởng những mẫu sản phẩm đi dạo vui chơi hạng sang ; cần ñầu tư thiết kế xây dựng bến cảng du lịch, bãi tắm du lịch kiểu mẫu ; nâng cao chất lượng những cơ sở lưu trú, nhà hàng quán ăn ven biển hiện có ; hình thành những khu bán hàng lưu niệm, vui chơi, khu ẩm thực ăn uống vùng biển và những dịch vụ ship hàng khách khu vực ven biển. 22 Để tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng, cần ña dạng hóa những loại sản phẩm du lịch, gồm có tăng trưởng cả du lịch biển, du lịch sinh thái xanh nghỉ ngơi, du lịch văn hóa truyền thống và du lịch công vụ … 3.2.4. Đào tạo, tăng trưởng nguồn nhân lực du lịch – Kiện toàn bộ máy quản trị du lịch nhằm mục đích ñảm bảo công tác làm việc quản trị, tổ chức triển khai và chỉ ñạo. – Thu hút chuyên viên có nhiều kinh nghiệm tay nghề trình độ, quản trị. – Chuẩn hóa chất lượng ñội ngũ cán bộ hiện có. – Chú trọng công tác làm việc ñào tạo. 3.2.5. Tăng cường quản trị Nhà nước ñối với kinh doanh thương mại du lịch biển trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng – Xây dựng những ñề án về quy hoạch và kế hoạch tăng trưởng du lịch biển trên ñịa bàn, công bố thoáng đãng quy hoạch tăng trưởng du lịch biển của thành phố, phát hành thống nhất quy định quản trị những khu du lịch ñã ñược quy hoạch. – Phối hợp, link ngặt nghèo trong nội bộ ngành du lịch cũng như với những ban, ngành khác ñể thống nhất trong tổ chức triển khai quản trị hoạt ñộng du lịch. – Kiện toàn bộ máy quản trị du lịch ñủ mạnh, tham mưu có hiệu suất cao cho Ủy Ban Nhân Dân thành phố về những vấn ñề tăng trưởng du lịch biển. – Triển khai sắp xếp lại những doanh nghiệp trên ñịa bàn theo hướng chuyên môn hoá. Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt ñộng kinh doanh thương mại ñảm bảo việc tuân thủ pháp lý và những quy ñịnh của nhà nước. Tạo mọi ñiều kiện cho những doanh nghiệp hoạt ñộng. – Thực hiện những giải pháp ñảm bảo an ninh, bảo đảm an toàn trong du lịch. 23 3.2.6. Tăng cường phối hợp giữa những ngành, lan rộng ra hợp tác link khu vực và hợp tác quốc tế * Phối hợp giữa những ngành : Trước hết, triển khai phối hợp giữa ba nghành văn hoá – thể thao – du lịch. Ngoài ra, cần có sự link, phối hợp giữa ngành văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch với những ngành khác ñặc biệt là ngành thương mại dịch vụ nhằm mục đích tận dụng tối ña những tiềm năng, lợi thế ñể tăng trưởng những nghành nghề dịch vụ trong ngành nhất là nghành nghề dịch vụ du lịch. * Mở rộng hợp tác link khu vực và hợp tác quốc tế : Du lịch Đà Nẵng cần phối hợp với những tỉnh lân cận hình thành một mạng lưới khoảng trống du lịch với những tuyến, ñiểm, tour du lịch đa dạng và phong phú, ña dạng. Đồng thời với những giải pháp phát huy nội lực, cần coi trọng việc lan rộng ra hợp tác quốc tế ñể tăng trưởng nhanh hơn nữa du lịch Đà Nẵng, gắn thị trường du lịch Đà Nẵng với thị trường du lịch vương quốc, khu vực và quốc tế. Đa dạng hoá, ña phương hoá hợp tác du lịch với những cá thể và tổ chức triển khai quốc tế. 3.2.7. Đẩy mạnh hoạt ñộng thực thi du lịch biển Công tác tiếp thị – tiếp thị của ngành du lịch Đà Nẵng trong thời hạn qua mặc dầu ñược thực thi nhưng vẫn chưa mang lại hiệu suất cao. Vì vậy, việc làm cấp bách lúc bấy giờ là du lịch Đà Nẵng phải vạch ra kế hoạch tăng cường tiếp thị hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng ñến những khu vực thị trường trong nước và quốc tế. Tham gia tiếp tục những hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo chiến lược du lịch quốc tế ở quốc tế ; ñồng thời tổ chức triển khai hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo chiến lược du lịch quốc tế ; phối hợp với những ngành, những ñịa phương khác thực thi những chiến dịch phát ñộng thị trường. Tăng cường tuyên truyền tiếp thị trên những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo, phương tiện đi lại thông tin ñại chúng với những mô hình khác 24 nhau. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng những chương trình ñể tiếp thị du lịch Đà Nẵng như : Biển gọi, Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 3.2.8. Bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên du lịch biển : Bản chất của giải pháp này là việc phát huy vai trò của cộng ñồng trong bảo tồn tài nguyên, thiên nhiên và môi trường và văn hóa truyền thống ñịa phương ñảm bảo việc khai thác có hiệu suất cao những giá trị tài nguyên du lịch biển Giao hàng những tiềm năng tăng trưởng vĩnh viễn. Để triển khai tiềm năng này, sau ñây là những giải pháp đơn cử : – Tăng cường hiệu lực hiện hành quản trị nhà nước, sử dụng hài hòa và hợp lý và hiệu suất cao những nguồn tài nguyên, thiên nhiên và môi trường du lịch – Đánh giá tổng lực tiềm năng, tài nguyên và môi trường tự nhiên du lịch biển ; thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống quản trị tài nguyên và môi trường tự nhiên du lịch biển. – Cần có giải pháp tổ chức triển khai trồng cây xanh ven biển ñể Phục hồi cảnh sắc ven biển, bảo vệ môi trường tự nhiên. – Tuyên truyền sâu rộng về ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển trong bộ phận dân cư và hành khách. 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1. Kiến nghị với nhà nước – Tiếp tục tranh thủ quan hệ ngoại giao ñể ñăng cai tổ chức triển khai những hội nghị khu vực, những sự kiện thể thao, những sự kiện quan trọng khác ñể tiếp thị du lịch Nước Ta. – Có chủ trương ưu tiên nhằm mục đích khuyến khích những doanh nghiệp trong và ngoài nước ñầu tư mở những trường ñào tạo du lịch ñể ñáp ứng nhu yếu về nguồn nhân lực. – Tạo hành lang pháp lý ngặt nghèo nhưng thông thoáng. 25 – Tăng cường phối hợp giữa ngành du lịch với những ngành khác và với những Đại sứ quán. 3.3.2. Kiến nghị với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch – Hướng dẫn những ñịa phương kiến thiết xây dựng kế hoạch tăng trưởng du lịch của ñịa phương trên cơ sở cụ thể hóa kế hoạch vương quốc. – Tổ chức công tác làm việc nghiên cứu và điều tra và chỉ ñạo về khai thác thị trường ở tầm vĩ mô. – Hướng dẫn và tương hỗ những ñịa phương và doanh nghiệp ñào tạo về kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai thông tin thị trường và quản trị chất lượng, ñổi mới công nghệ tiên tiến. – Kịp thời ñề xuất những chủ trương, chính sách tương thích và triển khai tổng kết thực tiễn, nhân rộng quy mô tốt ở những ñịa phương ra cả nước. 3.3.3. Kiến nghị với Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng – Có kế hoạch tập trung chuyên sâu nguồn lực tăng trưởng du lịch biển. – Tăng cường công tác làm việc chỉ ñạo ñiều hành thống nhất của lãnh ñạo Ủy Ban Nhân Dân thành phố, sự phối hợp ngặt nghèo giữa những sở, ban ngành. – Tập trung ñẩy mạnh cải cách hành chính, phát hành nhiều chủ trương khuyến khích và ưu ñãi ñầu tư. – Nâng cao hơn nữa chất lượng ñội ngũ cán bộ ngành du lịch. – Tạo sự kết nối giữa cơ quan quản trị nhà nước về du lịch với doanh nghiệp. Tạo ñiều kiện thuận tiện cho những doanh nghiệp của thành phố link, giao lưu, học hỏi trao ñổi kinh nghiệm tay nghề lẫn nhau và với những ñịa phương khác. – Tăng cường công tác làm việc kiểm tra hoạt ñộng của những ñơn vị kinh doanh thương mại du lịch. – Liên kết với những ñịa phương khác trong công tác làm việc ñào tạo nguồn nhân lực, tiếp thị hoạt ñộng du lịch. 26 KẾT LUẬN Trong những năm gần ñây, ngành du lịch ñang dần chiếm vị trí quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của những vương quốc. Với những lợi thế vốn có về du lịch biển của mình, Đà Nẵng ñang từng bước tăng trưởng theo hướng trở thành TT du lịch của khu vực miền Trung và cả nước, là ñiểm ñến mê hoặc của hành khách trong và ngoài nước. Đề tài luận văn “ Phát triển du lịch biển Đà Nẵng ” ñã xử lý ñược một số ít nội dung sau : Phân tích, làm rõ 1 số ít lý luận cơ bản về du lịch và du lịch biển. Qua nghiên cứu và phân tích tình hình tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng giai ñoạn 2005 – 2011, luận văn ñã cho thấy ñược những tiềm năng, ñiểm mạnh, ñiểm yếu, thời cơ, thử thách cho du lịch biển Đà Nẵng ; ñồng thời cũng nêu ra những mặt làm ñược, những mặt còn sống sót của ngành du lịch Đà Nẵng trong quy trình tăng trưởng. Trên cơ sở lý luận, tình hình và ñịnh hướng, tiềm năng tăng trưởng du lịch biển của chính quyền sở tại thành phố Đà Nẵng, tác giả ñã ñề xuất một số ít giải pháp và yêu cầu với những cấp có thẩm quyền nhằm mục đích tăng trưởng du lịch biển Đà Nẵng tương ứng với tiềm năng của mình. Mặc dù ñã có nhiều cố gắng nỗ lực, tuy nhiên luận văn không hề tránh khỏi những khiếm khuyết, tác giả rất mong nhận ñược sự ñóng góp của Hội ñồng và những thầy cô ñể luận văn mang tính khả thi hơn .
Các file đính kèm theo tài liệu này :

  • pdfphattriendulichbiendanang_9689.pdf

Source: https://lesgo.me
Category: Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *