[Đà Nẵng] Phó Giám Đốc Dự Án
Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital Hội An

Thỏa thuận

Đà Nẵng

* Trách nhiệm chính
– Tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý dự án, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực… của Ban.
– Quản lý chung lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu tư từ giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đến kết thúc xây dựng bàn giao công trình.
– Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA đã được quy định trong Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Ban.
– Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của của Giám đốc dự án
* Công việc phải thực hiện
– Thiết kế cơ cấu tổ chức, đề xuất tuyển dụng và bố trí nhân lực.
– Đề xuất xử lý các nhân sự thuộc BQLDA nếu không đáp ứng được công việc được giao và có hành vi không trung thực, tiết lộ thông tin của dự án hay công ty;
– Quản lý, phân công, giám sát toàn bộ cán bộ nhân viên trong BQLDA để thực hiện các nhiệm vụ của BQLDA do Giám đốc dự án giao cho;
– Quản lý các Nhà thầu tư vấn, Nhà thầu thi công thực hiện đúng quy định của hợp đồng đã được ký kết và pháp luật hiện hành về tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao từng hạng mục và toàn bộ công trình. Kiểm tra và trình hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu.
– Truyền đạt kế hoạch thực hiện đến các thành viên, xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện, xác định mốc thời gian hoàn thành công việc, kiểm tra, theo dõi thực hiện;
– Triển khai kế hoạch thực hiện dự án (kế hoạch mời thầu, đấu thầu, thi công xây lắp); Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án;
– Báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình triển khai dự án về thiết kế, tiến độ, chất lượng công trình, chi phí, ATLĐ, VSMT, thanh quyết toán để Giám đốc dự án chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên tiếp nhận thông tin, chỉ thị của Chủ đầu tư để thông báo đến các Nhà thầu tham gia thi công trên công trường
– Phối hợp, theo dõi chặt chẽ giai đoạn bàn giao trong công đoạn kiểm soát chi phí, công đoạn bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành khai thác dự án., defect khắc phục các lỗi còn thiếu sót.
– Tham gia phối hợp với các phòng/ban lập tổng tiến độ triển khai dự án, chịu trách nhiệm tiến độ thi công, phân chia gói thầu thi công, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng dự án
– Quan hệ, làm việc với chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai dự án
– Quyết định, xử lý các tình huống, sự cố công trình
– Đảm bảo dự án hoàn tất đúng tiến độ, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn công. Kiểm soát chi phí quyết toán dự án theo quy định và theo kế hoạch đã đề ra.
– Phúc đáp công văn đến các đơn vị liên quan trong dự án như nhà thầu, tư vấn thiết kế, đơn vị QLXD/TVGS, các cơ quan nhà nước
– Các yêu cầu khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Dự án theo quy định của công ty
* Địa điểm làm việc: Theo các dự án công trình mà công ty sắp xếp ở Đà Nẵng

Source: https://lesgo.me
Category: Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *